Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (V21: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  V21 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.3545249884E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   1.036451628E9   2.59
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.036451628E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   176.2102    
P/E dự kiến   33.4827    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A