Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 (V15: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  V15 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5E9   -6.387791046E10   -1064.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   150.0    
PE dự kiến   2.6667    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A