Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  V12 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.13775257978E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.15E10   1.0879049129E10   94.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.6E9   7.653178089E9   88.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1478.1712    
P/E dự kiến   7.2387    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A