Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  V12 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.18979738196E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.15E10   5.919827976E9   12.87
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.6E9   4.637701788E9   13.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1478.1712    
P/E dự kiến   6.8328    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1188%