Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  V12 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.997777654213334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.15E10   1.1691360652E10   76.25
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.6E9   9.604879401333334E9   83.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1478.1712    
P/E dự kiến   13.2596    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0612%