Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  V12 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.77196605696E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.15E10   5.38391504E9   11.7
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.6E9   4.307132032E9   12.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1478.1712    
P/E dự kiến   9.3359    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A