Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  V12 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.09715548161E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.0369623224E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.5E9   7.822291551E9   82.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1632.8635    
P/E dự kiến   6.7979    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A