Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  V12 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.84346545744E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.15E10   9.893984042E9   43.02
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.6E9   8.556896932E9   49.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1478.1712    
PE dự kiến   8.1181    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A