Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  V12 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.808346106466667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.559775633333333E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.5E9   8.340270261333333E9   65.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1632.8635    
P/E dự kiến   7.0428    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A