Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  V12 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.08035722444E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.15E10   7.930466698E9   34.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.6E9   6.812596794E9   39.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1478.1712    
P/E dự kiến   9.4712    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0857%