Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  V12 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   380,834,610,646.67   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8,559,775,633.33   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9,500,000,000   8,340,270,261.33   65.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,632.86    
P/E dự kiến   5.57    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A