Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (V11: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  V11 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   17,165,795,832   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   -10,800,000,000   -12,824,968,250   59.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   -10,800,000,000   -12,824,968,250   59.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A