Công ty cổ phần Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.09E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.72E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2564.7059    
PE dự kiến   4.172    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A