Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UNI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   25,000,000,000   1,538,639,001.33   4.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,632.12    
P/E dự kiến   3    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.2%