Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UNI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4492426038666666E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.5095011986666667E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0E9   1.2141587226666667E9   91.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   65.2911    
P/E dự kiến   71.9854    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A