Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định (UMC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   42,000,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,100,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   900,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   488.7    
PE dự kiến   19.85    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A