Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.988186360488E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   1.26281890084E11   63.14
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.01025512064E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2246.125    
P/E dự kiến   8.2364    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0429%