Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ (UDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UDJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.5422925076E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0729E10   2.4878005952E10   30.0
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.990240476E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   854.9816    
P/E dự kiến   9.3651    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A