Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ (UDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UDJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.3184743928E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.194146843E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2492E10   9.541334744E9   38.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   854.9816    
P/E dự kiến   6.7838    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A