Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ (UDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UDJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.3874770732E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.0067565845333334E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2492E10   8.043909344E9   48.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   854.9816    
P/E dự kiến   7.8774    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A