Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ (UDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UDJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.5107818813E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0729E10   3.0781494761E10   148.49
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.4617275809E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   854.9816    
PE dự kiến   9.3651    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A