Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ (UDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UDJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.3968523163E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.2262345227E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2492E10   1.7802268682E10   142.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   854.9816    
P/E dự kiến   8.4212    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A