Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.33E9   -1.1826430348E10   -70.99
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.66E9   -1.3592984834E10   -120.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   163.0842    
P/E dự kiến   20.9708    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A