Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.5E9   2.89882456E9   8.53
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.7E9   3.56544064E8   1.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   164.2367    
P/E dự kiến   18.9361    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A