Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.801894296E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.847E10   2.13471948E9   2.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.12885212E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   358.8113    
P/E dự kiến   8.9183    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A