Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.33E9   5.338047690666667E9   48.06
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.66E9   2.55130464E8   3.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   163.0842    
PE dự kiến   30.659    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A