Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8,330,000,000   9,445,815,067   113.4
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5,660,000,000   1,024,090,261   18.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   163.08    
PE dự kiến   31.52    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A