Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.053912851023E12   3.16422434002E11   15.01
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   3.970958874E9   19.85
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.165604983E9   1.23328572E8   1.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   176.9724    
P/E dự kiến   23.337    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A