Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ (UCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.5E10   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   300.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   299.3819    
PE dự kiến   33.4022    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A