Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TYA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.735381224E10   8.061992939733333E10   89.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.393737349E10   6.5945441702666664E10   91.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1758.0297    
P/E dự kiến   6.2001    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A