Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TYA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.33267636834E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.2968822737E10   5.7811798468E10   17.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.773713723E10   4.9860714376E10   18.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2207.8179    
P/E dự kiến   4.6199    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A