Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TYA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   67,353,812,240   90,188,345,390   66.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   53,937,373,490   73,903,871,514   68.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,758.03    
P/E dự kiến   9.07    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A