Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TYA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.735381224E10   6.0477220117E10   89.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.393737349E10   4.8432887929E10   89.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1758.0297    
P/E dự kiến   5.9726    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A