Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TYA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.73592190268E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.04331190884E11   5.5337499086E10   26.52
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.7689567666E10   4.4559980354E10   25.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2858.1455    
PE dự kiến   3.7087    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A