Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TYA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.346616597332E12   1.362607335826E12   50.59
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.811669274E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.5722610774E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2207.8179    
P/E dự kiến   4.6199    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A