Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (TXM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TXM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   225,499,063,868   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,289,000,000   -3,684,549,184   -71.46
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,031,000,000   -3,684,549,184   -89.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   147.29    
PE dự kiến   61.11    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A