Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 (TW3: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TW3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.0E11   3.43048218916E11   28.59
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7E9   5.6852983116E10   526.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.16E9   4.5482386492E10   526.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1234.2857    
P/E dự kiến   12.0142    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A