Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 (TW3: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TW3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.6E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.6E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2085.0226    
PE dự kiến   5.3716    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A