Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 (TW3: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TW3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.0E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.16E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1248.8437    
P/E dự kiến   12.972    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A