Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (TVW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.945315500533333E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3125E10   1.4334376526666666E10   81.91
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.05E10   1.1429010845333334E10   81.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   719.2835    
PE dự kiến   25.442    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A