Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (TVU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.8E9   5.615604912E9   36.94
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.04E9   4.492483932E9   36.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1737.1429    
PE dự kiến   5.9293    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A