Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (TVU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.085E10   4.1840311585333336E10   76.82
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.62E9   7.681128254666667E9   102.51
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.496E9   5.950369373333333E9   99.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2569.1429    
PE dự kiến   4.4762    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A