Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (TVT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.491417E12   2.468794823162E12   49.55
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.02E11   1.381896798E11   67.74
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.785E10   1.0462650165E11   53.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4659.5238    
PE dự kiến   4.6142    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A