Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (TVT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.491417E12   2.4344434967706665E12   73.28
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.02E11   1.4137314703733334E11   103.95
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.785E10   1.0685917742266667E11   81.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4659.5238    
PE dự kiến   5.5156    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A