Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.55267161364E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.32371633622E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.314E11   1.0374292461E11   39.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2120.9841    
P/E dự kiến   6.365    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A