Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.04319228708E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.89314937464E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.314E11   2.33165934312E11   44.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2387.136    
P/E dự kiến   5.6972    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A