Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.55E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.4E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3968.332    
PE dự kiến   5.2667    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A