Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin (TVM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.56E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1900.0    
P/E dự kiến   4.2105    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A