Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải (TVG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.5E10   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.75E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.0E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1478.1318    
PE dự kiến   0.5412    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A