Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin (TVD: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.748320708348E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.85E10   1.6588608462E10   21.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.2433163306E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1110.4714    
P/E dự kiến   7.2942    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A