Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin (TVD: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3,276,880,000,000   4,266,785,020,519   130.21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   51,431,250,000   87,475,507,450   170.08
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   41,145,000,000   65,881,319,713   160.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   915.09    
PE dự kiến   6.67    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A