Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.4638955422666668E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.4313E10   2.7824085592E10   28.08
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.1225E10   1.8454476125333332E10   22.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1529.7986    
P/E dự kiến   5.2294    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A