Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   37,881,766,369   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   43,125,000,000   27,851,591,689   64.58
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   34,500,000,000   18,756,262,246   54.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   862.14    
PE dự kiến   14.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A