Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.066E10   5.6149981581E10   92.57
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.115E10   3.8819881458E10   75.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1386.6061    
P/E dự kiến   9.8081    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A