Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   60,660,000,000   45,928,104,310.67   56.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   51,150,000,000   32,879,495,066.67   48.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,415.12    
P/E dự kiến   8.48    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%