Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.8198235768E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.4313E10   3.124010328E10   21.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.1225E10   2.1292623612E10   17.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1529.7009    
P/E dự kiến   4.7068    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A