Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.231094291E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.3125E10   2.793274534E10   32.39
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.45E10   2.0818598224E10   30.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   862.1421    
PE dự kiến   12.295    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A