Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   39,440,091,863   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   25,023,174,245   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   22,500,000,000   20,008,655,339   88.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   926.41    
PE dự kiến   19.54    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A