Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.4118562594E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.349996738E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.25E10   1.8792764828E10   41.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1389.6129    
P/E dự kiến   19.0341    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A