Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.5034149902E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.8E10   1.4404869088E10   15.01
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E10   1.1307350702E10   14.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4166.6667    
P/E dự kiến   3.372    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A