Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.3715584025333332E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.8E10   1.5471582509333334E10   24.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E10   1.2229523494666666E10   22.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4166.6667    
P/E dự kiến   4.8151    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A