Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.6745428290666664E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.4888200336E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.25E10   1.9903063614666668E10   66.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1389.6129    
PE dự kiến   21.6967    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A