Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.2467954244E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.9418130024E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.25E10   1.5526559452E10   17.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1498.0027    
P/E dự kiến   18.8304    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A