Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.58E10   1.1928833402666666E10   34.68
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.3E10   9.543066722666666E9   31.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1582.3366    
P/E dự kiến   9.1637    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1034%