Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.47466571102E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.8906732459E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.51E10   2.5185489049E10   100.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1591.6073    
PE dự kiến   10.681    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A