Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   25,800,000,000   11,989,652,716   23.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   23,000,000,000   9,591,722,172   20.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,582.34    
P/E dự kiến   9.16    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1%