Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.9955285164E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.060771372E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.51E10   5.648606008E9   5.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1591.6073    
P/E dự kiến   11.2465    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A