Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.99229510756E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.78E10   1.8843168582E10   33.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.5074534866E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1582.3366    
P/E dự kiến   9.4797    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1071%