Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.54848259652E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.854195904E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.51E10   1.4820763536E10   44.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1591.6073    
PE dự kiến   10.4925    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A