Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.88011638144E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.65E10   1.3644933002E10   41.35
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.32E10   1.0842452646E10   41.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2711.3558    
P/E dự kiến   11.9129    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A