Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.49804193572E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.65E10   1.1246878361333334E10   51.12
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.32E10   8.943383118666666E9   50.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2711.3558    
P/E dự kiến   10.4007    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A