Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.70575939124E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.06609622E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.44E10   6.74852388E8   2.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1739.9571    
PE dự kiến   20.6327    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A