Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   16,000,000,000   12,292,192,074.67   57.62
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   12,800,000,000   9,617,786,418.67   56.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,154.9    
P/E dự kiến   8.75    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.05%