Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.00209034562E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.65E10   1.9302664689E10   116.99
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.32E10   1.5280693814E10   115.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1594.9152    
P/E dự kiến   15.8629    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A