Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.97548766984E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.314197092E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.44E10   1.079892416E9   1.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1739.9571    
P/E dự kiến   22.8741    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A