Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   1.5991991601E10   99.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.28E10   1.2502549056E10   97.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3154.8984    
P/E dự kiến   10.143    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A