Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.654409180624E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.258E11   6.8612969314E10   27.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0064E11   5.4165010042E10   26.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   17163.5817    
P/E dự kiến   8.0286    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A