Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   1.25409411384E11   167.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0E10   9.962531796E10   166.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   11767.5578    
P/E dự kiến   18.1006    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A