Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.241215918424E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7E11   2.9604335148E11   27.41
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.16E11   2.34867630868E11   27.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   18419.1272    
P/E dự kiến   5.5106    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A