Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   8.763931603333333E10   87.64
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0E10   6.907992197066667E10   86.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   11767.5324    
P/E dự kiến   16.8684    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A