Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.840474317112E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7E11   2.80569372351E11   103.91
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.16E11   2.24107336437E11   103.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   17542.2083    
PE dự kiến   7.2796    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A