Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.416352338716E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.258E11   4.214372196E10   8.38
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0064E11   3.3433012076E10   8.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   17163.8978    
P/E dự kiến   9.6015    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A