Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.416352338716E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.258E11   4.214372196E10   8.38
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.3433012076E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   11767.5578    
P/E dự kiến   18.7804    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A