Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.453993780124E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7E11   3.0664700597E11   56.79
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.16E11   2.44183760914E11   56.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   17542.2083    
PE dự kiến   7.4677    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A