Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.8616375015373333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.258E11   1.8507508774933334E11   110.34
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0064E11   1.4789421662E11   110.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   17163.8978    
P/E dự kiến   9.2928    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A