Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (TV1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.03907922976E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.932616204E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   7.05393748E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1460.3483    
P/E dự kiến   9.2444    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A