Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (TV1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TV1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,376,200,000,000   655,987,511,813   47.67
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   316,200,000,000   20,544,507,578   6.5
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   252,960,000,000   2,944,986,413   1.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   9,477.24    
PE dự kiến   1.29    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A