Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTZ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6,000,000,000   12,638,430,646   105.32
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4,500,000,000   10,026,196,388   111.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500   N/A   N/A
EPS dự kiến   857.14    
P/E dự kiến   4.78    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.12%