Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTZ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.928758978E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2321153782E10   1.113729522E9   4.52
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.61049995E9   8.14431384E8   4.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1332.9405    
P/E dự kiến   6.902    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A