Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTZ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.9303138272E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E9   1.228017074E9   20.47
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.5E9   4.67576004E8   10.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   624.1332    
P/E dự kiến   10.2542    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A