Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTZ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.6172003749E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2321153782E10   1.948752708E9   15.82
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.61049995E9   1.108684492E9   11.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1269.4764    
PE dự kiến   7.0895    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A