Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTZ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.1477224998666666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2321153782E10   5.253822369333333E9   31.98
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.61049995E9   4.1337314146666665E9   32.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1269.4764    
PE dự kiến   6.3018    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A