Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTZ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E9   5.509120434E9   91.82
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.5E9   3.767874496E9   83.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   642.8571    
P/E dự kiến   4.6667    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A