Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTZ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.1024204836E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E9   -3.257661E8   -2.71
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.5E9   -1.338018266E9   -14.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   642.8571    
P/E dự kiến   5.2889    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A