Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung (TTS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.73E11   1.200802957474E12   137.55
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.3516858881E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.3E10   2.3516858881E10   102.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   452.7559    
PE dự kiến   13.2522    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A