Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.818E12   1.6440912061906667E12   67.83
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.66E11   6.1692802829333336E10   27.87
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   4.8650210776E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   14795.3398    
PE dự kiến   2.4332    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A