Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (TTN: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.41540733376E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.4E10   7.0348800766E10   65.14
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.32E10   5.44302558E10   63.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1764.3455    
PE dự kiến   3.4574    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A