Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (TTN: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.58898586122E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.4E10   6.3573177406E10   117.73
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.32E10   5.0583481719E10   117.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1764.3455    
PE dự kiến   3.6274    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A