Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (TTN: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.41440733376E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.4E10   7.106595555E10   65.8
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.32E10   6.1495316394E10   71.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1764.3455    
P/E dự kiến   3.4007    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A