Tổng công ty xây dựng Thăng Long - Công ty cổ phần (TTL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.3484440002E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2E10   2.12528251E8   0.97
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -8.06719316E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1361.8868    
PE dự kiến   6.0945    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A