Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.74E11   2.3407657576E11   33.63
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E10   3.658276764E9   2.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.5E10   3.658276764E9   2.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3461.539    
P/E dự kiến   2.3978    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A