Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.32E11   2.16162160728E11   23.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E10   1.28190639E10   5.34
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E10   1.2816429532E10   5.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2006.6902    
P/E dự kiến   2.2425    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A