Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.5824047255E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.161784454E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.084E10   6.161784454E10   76.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6218.4625    
P/E dự kiến   1.3187    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A