Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.74E11   1.9851180252E11   57.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E10   2.1265007358E10   23.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.5E10   2.1265007358E10   23.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1505.017    
P/E dự kiến   5.98    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A