Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.74E11   1.7429598301333334E11   75.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E10   2.3085736656E10   38.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.5E10   2.3085736656E10   38.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1505.0177    
P/E dự kiến   3.3222    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A