Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.74E11   1.717906608E11   98.73
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E10   2.8526686607E10   63.39
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.5E10   2.8443896013E10   63.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1505.0177    
P/E dự kiến   2.8571    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A