Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.32E11   2.49720268473E11   107.64
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E10   6.2322621913E10   103.87
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E10   6.2322621913E10   103.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2006.6902    
PE dự kiến   2.7907    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A