Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.32E11   2.2256508707733334E11   71.95
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E10   5.1084970213333336E10   63.86
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E10   5.1084970213333336E10   63.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2006.6902    
PE dự kiến   2.691    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A