Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.32E11   2.04364006084E11   44.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E10   2.7662125498E10   23.05
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E10   2.7662125498E10   23.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2006.6902    
PE dự kiến   2.093    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A