Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.42E11   7.87169852912E11   106.09
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.68998E11   -1.762520295979E12   -477.65
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.23102E11   -1.736878097965E12   -537.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2306.3315    
P/E dự kiến   3.8156    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A