Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.622275E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.9887E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.19096E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2206.6371    
P/E dự kiến   3.1722    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A