Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   742,000,000,000   1,766,574,291,128   119.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   368,998,000,000   -2,170,590,470,974   -294.12
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   323,102,000,000   -2,162,623,915,016   -334.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,306.32    
P/E dự kiến   3.52    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A