Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức (TTD: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.086913796152E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.44E11   1.54398648356E11   53.61
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.28E11   1.37116993084E11   53.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4115.2263    
PE dự kiến   12.9033    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A