Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức (TTD: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.43456898076E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.2E10   7.7199324178E10   53.61
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.4E10   6.8558496542E10   53.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4115.2263    
PE dự kiến   12.636    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A