Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức (TTD: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   77,000,000,000   85,749,120,742   55.68
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   68,000,000,000   76,143,864,194   55.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,372.43    
PE dự kiến   11.66    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A