Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.21976879216E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   2.3256539256E10   29.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.8605231408E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1560.9976    
P/E dự kiến   14.542    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A