Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.20301524022E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   2.4213380562E10   60.53
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.9408672338E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1560.9976    
P/E dự kiến   14.542    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A