Công ty Cổ phần tâp đoàn Tiến Bộ (TTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.5E11   3.58849143788E11   19.94
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.3716010656E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.2E10   3.4972808524E10   20.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1085.2713    
P/E dự kiến   8.7536    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A