Công ty Cổ phần tâp đoàn Tiến Bộ (TTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.7E11   3.00881786859E11   81.32
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.75E10   3.0067779123E10   80.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   968.9922    
P/E dự kiến   7.3272    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A