Công ty Cổ phần tâp đoàn Tiến Bộ (TTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   370,000,000,000   341,201,041,690   46.11
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   37,500,000,000   38,747,111,110   51.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,937.98    
P/E dự kiến   2.94    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.14%