Công ty Cổ phần tâp đoàn Tiến Bộ (TTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.5E11   3.80982179206E11   42.33
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.635551944E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.2E10   2.9084226894E10   34.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   986.6106    
P/E dự kiến   10.2371    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A