Công ty Cổ phần tâp đoàn Tiến Bộ (TTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E11   4.69266757824E11   23.46
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.5010739516E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.05E10   6.0005268984E10   29.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   980.3982    
P/E dự kiến   23.5619    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A