Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.25082024493E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.203926481E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.795273E9   2.708985755E9   150.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   374.0152    
PE dự kiến   19.2506    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A