Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.670279707E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -1.0514580724E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.795273E9   -9.235090424E9   -257.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   374.0152    
P/E dự kiến   15.5074    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A