Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (TSJ: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TSJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.74028E11   1.4292831303466666E11   61.6
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.1811502137866667E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.5479E10   1.1046512598666667E11   109.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1009.1126    
PE dự kiến   19.3239    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A