Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (TSJ: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TSJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.74028E11   1.2468230822E11   35.82
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.62047088234E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.5479E10   1.54508652152E11   102.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1009.1045    
PE dự kiến   10.108    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A