Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.46249926452E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.186E10   -2.9144669128E10   -22.87
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.697E10   -2.9558852476E10   -27.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   182.6641    
P/E dự kiến   25.785    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A