Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.24776502195E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.186E10   -2.4046972768E10   -75.48
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.697E10   -2.6594285534E10   -98.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   182.6641    
P/E dự kiến   11.9892    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A