Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.029E12   7.78389188761E11   75.65
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.415E9   -2.9310463502E10   -663.88
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.9E7   -2.6450051089E10   -33481.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   0.5351    
PE dự kiến   2934.272    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A