Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.029E12   7.71186031532E11   56.21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.415E9   -2.4898341809333332E10   -422.96
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.9E7   -2.4133807945333332E10   -22911.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   0.5351    
PE dự kiến   2616.5483    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A