Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,337,000,000,000   1,890,624,415,874   40.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   249,000,000,000   69,013,606,338   13.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   207,000,000,000   63,296,183,248   15.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,401.98    
P/E dự kiến   2.56    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A