Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.029E12   7.31675540886E11   35.55
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.415E9   -2.975268012E9   -33.69
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.9E7   -2.570759496E9   -1627.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   0.5351    
PE dự kiến   3177.2373    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A