Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.337E12   1.7461623920426667E12   56.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.49E11   1.7948420088E10   5.41
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.07E11   1.9611621146666668E10   7.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1401.9823    
P/E dự kiến   1.8189    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A