Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.09738105978E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.186E10   7.323666922E9   11.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.697E10   4.371776138E9   8.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   182.6641    
P/E dự kiến   24.6901    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A