Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng (TSB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.76146952642E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E9   4.994444982E9   41.62
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.980315986E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   372.8678    
P/E dự kiến   24.4054    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A