Công ty TNHH Một Thành viên 145 (TS5: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TS5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.023E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.918E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   12472.8609    
PE dự kiến   0.8017    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A