Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TS4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.41537939732E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   1.9089578728E10   47.72
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.7480421224E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1202.7878    
P/E dự kiến   6.8175    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A