Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (TRS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TRS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.5E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.98E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.35E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   10138.3824    
P/E dự kiến   5.8195    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A