Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.88467014732E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0738096E11   1.47131978612E11   68.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.21215654118E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1170.6918    
P/E dự kiến   20.159    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A