Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.146501096373333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.29565E11   8.515601553066667E10   49.29
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.07663E11   7.198085791866667E10   50.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3696.5837    
PE dự kiến   6.222    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A