Công ty Cổ phần Traphaco (TRA: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TRA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.608194593076E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.4716964764E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.42E11   1.6568968282E11   17.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5838.2834    
P/E dự kiến   17.9847    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A