Công ty Cổ phần Traphaco (TRA: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TRA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.998719428968E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.83167684801E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.1E11   2.10584090195E11   100.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6079.4879    
P/E dự kiến   18.8996    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A