Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   32,743,700,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7,780,486,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6,030,396,371   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,769    
P/E dự kiến   7.03    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A