Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1721646E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.7307317E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3461.4634    
PE dự kiến   16.7548    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A