Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.46E12   1.427296272908E12   48.88
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.4E10   1.5540179908E10   17.66
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.9E10   1.2391883796E10   32.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1900.4012    
P/E dự kiến   4.578    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A