Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.23E11   5.48493956008E11   75.86
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.8E10   3.577766009E9   9.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.04E10   2.650917533E9   8.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3040.6419    
P/E dự kiến   3.9794    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A