Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.23E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.8E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.04E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4606.374    
P/E dự kiến   7.1206    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A