Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.3E11   6.0727173152E11   20.8
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2E10   9.679862944E9   11.0
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   7.714165972E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3040.6419    
P/E dự kiến   2.9928    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A