Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   730,000,000,000   780,348,901,429   106.9
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   22,000,000,000   7,351,773,335   33.42
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   6,367,852,316   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,334.47    
PE dự kiến   11.84    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A