Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.3E11   6.690263707666666E11   68.74
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2E10   8.621611852E9   29.39
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   7.572179814666667E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1334.4675    
PE dự kiến   11.8399    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A