Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP Hà Nội (TPH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.1813196414E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   1.979714276E9   49.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.556628532E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   888.9425    
P/E dự kiến   12.9367    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A